CH??NG TRìNH H?C B?NG DàNH CHO H?C SINH TRUNG H?C PH? TH?NG T?I BCIS

CH??NG TRìNH H?C B?NG DàNH CHO H?C SINH TRUNG H?C PH? TH?NG T?I BCIS

1.    S? l??ng h?c b?ng

Kh?i l?p

H?c b?ng 100%

H?c b?ng 50%

H?c b?ng 30%

T?ng c?ng

10

5

5

10

20

11

5

5

10

20

12

5

5

10

20

T?ng c?ng

15

15

30

60

2.    ?i?u ki?n ???c tham gia d? tuy?n:

 • H?c  sinh ??t  h?c sinh gi?i liên t?c 2 ho?c 3 n?m li?n tính ??n n?m h?c 2017-2018, h?nh ki?m t?t và có các ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? (IELTS, TOEIC, TOEFL, CERF, Cambridge...), các gi?i th??ng l?n v? h?c thu?t trong và ngoài n??c (c?p thành ph?/ t?nh tr? lên).
 • H?c sinh có gi?i th??ng l?n (các gi?i th??ng qu?c gia, qu?c t?) v? âm nh?c, ngh? thu?t, th? thao có h?c l?c ??t lo?i khá tr? lên, h?nh ki?m t?t.

3.      ?i?u ki?n xét duy?t h?c b?ng:

Nhà  tr??ng  xét duy?t  h?c b?ng d?a  trên k?t qu? h?c  t?p c?a n?m h?c 2017-2018, s?  n?m ??t h?c sinh gi?i liên t?c  tính ??n n?m h?c 2017-2018, các gi?i  th??ng h?c thu?t, âm nh?c, ngh? thu?t, th?  thao ??t ???c.

Lo?i h?c b?ng

 H?c l?c

 H?nh ki?m

S? n?m liên t?c ??t H?c sinh gi?i

Ch?ng ch? ti?ngAnh IELTS (**)

Gi?i th??ng trong và ngoài n??c  là l?i th? khi xét tuy?n

H?c b?ng 100%

 Gi?i

T?t

3

6.0 tr? lên

Gi?i Nh?t, Nhì các cu?c thi H?c sinh gi?i c?p thành ph? tr?  lên và các gi?i th??ng khác

H?c b?ng 50%

Gi?i

T?t

3

5.5-6.0

Gi?i Ba các cu?c thi H?c sinh gi?i c?p thành  ph? tr? lên và các gi?i th??ng khác

H?c b?ng 30%

Gi?i

T?t

3

5.0-5.5

Gi?i  Khuy?n  khích các  cu?c thi H?c  sinh gi?i c?p thành ph? tr? lên và các gi?i th??ng khác

 

(**) Các  ch?ng ch? ti?ng Anh nh? TOEIC, TOEFL, CERF, Cambridge... ???c quy ??i ?i?m t??ng ???ng. ??i v?i t?ng h?ng h?c b?ng, n?u s? l??ng h? s? d? tuy?n ??t yêu c?u cao h?n s? l??ng h?c b?ng, nhà tr??ng s? xét duy?t theo th? t? ?u tiên t? cao ??n th?p các tiêu chí sau: trình ?? ti?ng Anh, ?i?m trung bình chung, ?i?m trung bình c?a môn Toán và Ng? v?n.

4. Th?i gian ?ng tuy?n

 • Th?i h?n ??ng ký và n?p h? s?: t? 7/7/2018-19/7/2018
 • Th?i h?n công b? k?t qu? xét tuy?n: 24/7/2018
 • Danh sách h?c sinh ???c c?p h?c b?ng s? ???c niêm y?t t?i tr??ng BCIS. 

5.     Quy ??nh v? quy?n th? h??ng h?c b?ng:

-    T? l? mi?n gi?m h?c phí c?a H?c b?ng ch? áp d?ng cho h?c phí, không áp d?ng cho các lo?i phí khác (phí ?n, phí xe bus, phí dã ngo?i, ??ng ph?c…)

-    Không áp d?ng c?ng d?n ch??ng trình h?c b?ng v?i các ?u ?ãi khác.

-    Không áp d?ng cho h?c sinh tham gia các gói tài chính c?a BCIS ?ang có hi?u l?c

-    H?c b?ng không quy ??i thành ti?n m?t và không có tính chuy?n nh??ng, t?ng cho.

-    H?c b?ng ch? áp d?ng cho h?c sinh m?i nh?p h?c vào BCIS trong n?m h?c 2018-2019

-    S? l??ng h?c b?ng s? ???c duy trì và áp d?ng cho c? h?c sinh hi?n h?u c?a tr??ng trong các n?m h?c ti?p theo. Các tiêu chí xét h?c b?ng c? th? s? ???c Nhà tr??ng công b? vào th?i ?i?m b?t ??u n?m h?c m?i.

6. Cách th?c ??ng ký h?c b?ng:

 • T?i m?u ??ng ký h?c b?ng t?i ?ây: link t?i file ??ng ký h?c b?ng

 •  Liên h? V?n phòng Tuy?n sinh BCIS ?? n?p h? s? ?ng tuy?n:

 • ??a ch?: Tr??ng qu?c t? Canada - ???ng 23 - P. Tân Phú - Q.7 - Tp.HCM
 • ?i?n tho?i: (028)54.123.456 - (028)54.113.123 - Hotline: 0916.95.95.95
 • Email: enquiry@cis.edu.vn
 • ??ng ký Online t?i ?ây:     

  

 

C?ng trong mùa Tuy?n sinh n?m h?c 2018 - 2019, tr??ng song ng? liên c?p Albert Einstein (AES) - thành viên c?a H? th?ng tr??ng qu?c t? Canada c?ng trao t?ng 660 h?c b?ng ??u vào cho h?c sinh Trung h?c (l?p 6-l?p 12).

Ph? huynh quan tâm vui lòng xem thêm thông tin t?i ?ây: Online Casinos