CISS SUMMER OPEN DAYS ?? TR? L?I!

CISS SUMMER OPEN DAYS ?? TR? L?I!

??n h?n l?i lên, H? th?ng Tr??ng qu?c t? Canada (CISS) t? ch?c chu?i Summer Open Days nh?m mang ??n m?t sân ch?i cu?i tu?n v?i nh?ng workshops k? n?ng HOÀN TOÀN MI?N PHÍ cho các b?n nh?, ??ng th?i là c? h?i cho Quý ph? huynh ???c g?p g?, trao ??i v? ph??ng pháp giáo d?c con tr? cùng các Chuyên gia tâm lý hàng ??u.

C?ng trong s? ki?n này, Nhà tr??ng s? công b? và trao h?c b?ng cho các em h?c sinh ?ã tham gia ?ng tuy?n ch??ng trình h?c b?ng ??u vào c?a Tr??ng Albert Einstein (AES)Tr??ng song ng? qu?c t? Canada (BCIS).

TH?I GIAN:
- 8:30 - 12:00, th? B?y 30/6/2018, t?i c? s? Bình Chánh (tr??ng AES, CVK): Khu dân c? 13C, xã Phong Phú, huy?n Bình Chánh, TP.HCM
- 8:30 - 12:00, th? B?y 7/7/2018, t?i c? s? Phú M? H?ng (tr??ng CIS, BCIS, CVK): ???ng 23, p.Tân Phú, Q.7, TP.HCM

*Ch??ng trình có h? tr? xe ??a ?ón
----------------------------
CH??NG TRÌNH HO?T ??NG

* Dành cho ph? huynh
- 9:00 - 10:00: T?a ?àm "Làm b?n cùng con tu?i d?y thì"
+ Di?n gi?: Ths.Bs Nguy?n Lan H?i (ngày 30/6/2018)
+ Di?n gi?: Ts. Tâm lý Nguy?n Hoàng Kh?c Hi?u (ngày 7/7/2018)
- 10:00 - 10:15: L? trao h?c b?ng AES/BCIS
- 10:15 - 11:00: Gi?i thi?u và t? v?n v? các ch??ng trình ?u ?ãi tuy?n sinh n?m h?c m?i

* Dành cho bé: 9:00 - 11:00
- Workshops dành cho bé M?m non - Ti?u h?c: Làm bánh, sáng t?o ngh? thu?t, múa ballet
- Workshops dành cho bé t? 11 tu?i tr? lên: Không gian sáng ch? Makerspace, Giáo d?c tài chính, V? t?nh v?t. 

* Do s? l??ng ??ng ký h?i th?o/workshops có h?n, Quý ph? huynh vui lòng ??ng ký tr??c theo cách sau:
- ??ng ký online: Online Casinos
- Ho?c qua hotline: 0916.95.95.95