L? khai gi?ng BCIS 5.9.2018

L? khai gi?ng BCIS 5.9.2018

Sáng nay, th?y trò BCIS t? kh?i Ti?u h?c ??n Trung h?c ?ã có bu?i sinh ho?t thân m?t nhân Ngày l? khai gi?ng truy?n th?ng Vi?t Nam 5/9. S? ki?n ng?n g?n nh?ng hân hoan, ?m cúng trong ti?ng tr?ng t?u tr??ng. Các b?n h?c sinh #l?p_M?t ?ã r?t ph?n khích khi l?n ??u ???c nghe ti?ng tr?ng tr??ng, ?ánh d?u m?t ch?ng ???ng h?c v?n thú v? ?ang ch? ?ón các b?n phía tr??c. ?ây c?ng là m?t tr?i nghi?m m?i m? ??i v?i các th?y cô #Canada t?i BCIS khi ???c tham d? nh?ng nghi th?c thiêng liêng trong truy?n th?ng c?a giáo d?c Vi?t Nam. "Try everything" (Hãy th? m?i th?) là thông ?i?p mà cô Bonnie - T?ng hi?u tr??ng BCIS mu?n g?i g?m ??n các em h?c sinh. V?i tinh th?n "Intellect & Heritage", BCIS là ngôi tr??ng song ng? h??ng h?c sinh ??n các giá tr? c?a công dân toàn c?u và luôn ý th?c, quý tr?ng "c?i r?" n?i mình sinh ra và l?n lên. Trong n?m h?c này, t?ng s? BCIS ?ã lên ??n h?n 1.000 h?c sinh và là tr??ng có s? t?ng t?c v??t tr?i nh?t so v?i các tr??ng "anh em" trong h? th?ng CISS.

Online Casinos