TRI?T LY GIáO D?C Và S? M?NH

TìM HI?U THêM

TRI?T LÝ GIÁO D?C

Chúng tôi xây d?ng m?t môi tr??ng giáo d?c ?? ?ào t?o nh?ng con ng??i t? do, t? tin và có kh? n?ng t? ?i?u ch?nh.

S? M?NH

CISS là m?t H? th?ng giáo d?c ho?t ??ng v?i m?c ?ích ?ào t?o nh?ng th? h? h?c sinh bi?t ?am mê, giàu c?m xúc, sáng t?o, ch? ??ng và ??y ?? s? kiên trì ?? th?c hi?n thành công các m?c tiêu trong cu?c s?ng. T?i CISS, h?c sinh ???c trang b? n?n t?ng ki?n th?c c?n thi?t c?ng nh? nh?ng k? n?ng quan tr?ng ?? thành công và h?nh phúc trong m?t th? gi?i r?ng m? nh?ng luôn bi?n ??ng và ??y thách th?c.

Tin t?c CISS

Talk show: Xuan Qu?nh - L?ng ??ng nh?ng v?n th?

L? khai gi?ng BCIS 5.9.2018

Ban Giám Hi?u H? th?ng Tr??ng qu?c t? Canada ...

S? Ki?n S?p T?i

Ngày h?i th?ng tin các tr??ng ??i h?c & cao ??ng ...

Ngày ??u tiên ?i h?c 8/8/2018

CIS Curriculum Showcase 18/8/2018