TRI?T LY GIáO D?C Và S? M?NH

TìM HI?U THêM

TRI?T LÝ GIÁO D?C

Chúng tôi xây d?ng m?t môi tr??ng giáo d?c ?? ?ào t?o nh?ng con ng??i t? do, t? tin và có kh? n?ng t? ?i?u ch?nh.

S? M?NH

CISS là m?t H? th?ng giáo d?c ho?t ??ng v?i m?c ?ích ?ào t?o nh?ng th? h? h?c sinh bi?t ?am mê, giàu c?m xúc, sáng t?o, ch? ??ng và ??y ?? s? kiên trì ?? th?c hi?n thành công các m?c tiêu trong cu?c s?ng. T?i CISS, h?c sinh ???c trang b? n?n t?ng ki?n th?c c?n thi?t c?ng nh? nh?ng k? n?ng quan tr?ng ?? thành công và h?nh phúc trong m?t th? gi?i r?ng m? nh?ng luôn bi?n ??ng và ??y thách th?c.

Tin t?c CISS

CH??NG TRìNH H?C B?NG DàNH CHO H?C SINH TRUNG H?C ...

Canada Green Day

CISS "EXihibition" 2018

S? Ki?n S?p T?i

Ngày h?i tuy?n sinh CISS 2018

CISS "EX" 2018

Di?n ?àn GIN Saigon 2018